Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Sauna Oil

Saunalava õli

 

Hästi imbuv

Kaitseb puitpinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest

Tõstab saunaprotseduuride hügeenilisust

Lae alla tehniline leht
Sauna Oil
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Õlisegu, mis kaitseb pinda niiskuse ja mustuse eest

  • Imbub hästi puitpinda
  • Moodustab mustust ja vett hülgava pinnakatte
  • Rõhutab puidu tooni ja toob esile puidu strukruuri
  • Töödeldud pind kuumeneb vähem
  • Õlitatud pinda on kerge puhastada
  • Ei taksita puidu loomulikku hingamist.
  • Lõhnatu, ei muuda saunale iseloomulikku puidulõhna
  • Sobib saunapindade töötlemiseks mis on vahetus kontaktis inimese nahaga

  Kasutusala

  Uute puitpindade või varem saunaõliga töödeldid pindade õlitamiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga.

  Õlitatavad pinnad

  Puidust saunalavad, peatoed, seljatoed, pingid sauna-, leili- ja pesuruumides

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • rashod_10_18
  • pr2
  • no_cold
  • appl_brush_cloth
  • year_5_5_30
  Näiteid
  • Sauna Oil

  Pinna ettevalmistus

  Õlitatav puitpind peab olema puhas ja kuiv. Määrdunud pinnad puhastada. Vajadusel lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.

  Õlitamine

  Kanda õli pinnale puhta lapiga ja lasta sisse imbuda 10..15 minuti jooksul. Töötemperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väga imavatele pindadele kanda õli korduvalt. Kütta saun kuumaks (1..2 tundi) ja eemaldada sisseimbumata õli lapiga.

  Töövahendid

  Pintsel, lapp.

  Töövahendite puhastamine

  Eemaldada töövahendilt liigne õli ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale õlitamist.

  Värv

  Värvitu

  Kulu

  10-18 m2/L 

  Kuivamisaeg

  Õli imendub puitu. Imbumiskiirus sõltub puidu poorsusest.

  Ohutusnõuded

  Ettevaatust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lukustatult.Tulekahju korral kasutada polüvalentseid pulberkustuteid (ABC-pulber). Kustutamisel POLE SOOVITATAV kasutada kraanivett.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee

  Pakendid

  0,4 L

  Säilivusaeg

  5 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida lukustatult.

  Tihedus

  0,85 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest,  toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.


  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности