Eskaro Eesti kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi
Eskaro Group AB

Eskaro Styropor

Laeplaatide liim

 

Kasutusvalmis

Kiire esialgse liimimisvõimega

Tugev liimiühendus Lae alla tehniline leht
Styropor
  • Kirjeldus
  • Tehnilised omadused
  • Lisainformatsioon
  • Telli toote SDS

  Omadused

  Kasutusvalmis vesialuseline liim vahtpolüsteroolist laekatete liimimiseks sisetöödel.

  • Hea nakkevõimega
  • Suurepärase liimimistugevusega
  • Liimitavad detailid ei vaja lisatoestust
  • Liimi saab kasutada ebatasastel pindadel
  • Valge, kuivades ülevärvitav
  • Peaaegu lõhatu

  Kasutusala

  Vahtpolüsteroolist ( penoplastist) laeplaatide, laeliistude, dekoratiivsete paneelide, bordüüride, isoleerplaatide liimimiseks lagedele ja seintel. Normaalse niiskussisaldusega ruumides. 

  Kasutuskohad

  Betoon-, kipsplaat-, vineer-, puitkiud-, puitlaast- ning värvitud pindadele. Sisetöödeks.

  Kvaliteedi standardid

  • toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
  • pr2
  • no_cold
  • water
  • dry6_24
  • zub shpatel
  • rashod_3_5
  • year2_5_30
  Näiteid
  • Styropor

  Pinna ettevalmistus

  Liimitav pind peab olema kuiv, sile, imav ja puhastatud tolmust, rasvast, õlist jm. mustusest. Väga määrdunud pind (N: köögi lagi) pesta puhtakse pesuvahendilahusega, loputada veega ja lasta kuivada. Kooruv materjal ja vanad mitte püsivad pinnad (N: kriitpinnad) eemaldada täielikult. Vanad läikivad alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad lihvida matistumiseni, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Praod ja ebatasasused pahteldada sobiva pahtliga sarjast Filler, lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada. Poorsed ja tolmavad pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund, järgides toodete kasutusjuhiseid. Töö teostamiseks sobivaim materjali-, liimi- ja õhutemperatuur +10...+20°C ja suhteline õhuniiskus 50...70%. 

  Liimimine

  Liim kanda liimikammiga korrga kuni 2 m² suurusele liimitavale pinnale 10...15cm laiuste vahedega. Väikeste kontaktpindade puhul kanda õhuke kiht liimi ka plaadile. Kattematerjal liimida 10 minuti jooksul ja fikseerida.

  Töövahendid

  Liimikamm.

  Töövahendite puhastamine

  Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.

  Värv

  Valge

  Kulu

  3-5 m2/L

  Kuivamisaeg

  6...24 tundii temperatuuril 20ºC ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.

  Ohutusnõuded

  Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLPmäärusega

  (EÜ) nr 1272/2008. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid . Hoida lastele kättesaamatus kohas.

  Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis. Ärge sööge

  ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke

  veega. Kokkupuutel nahaga on soovitatud puhastada kahjustatud ala põhjalikult vee ja neutraalse seebiga.

  Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse

  Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda.

  Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete

  kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10.

  Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet

  jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Suuremate koguste puhul võtta

  ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.

  Pakendid

  0,7L - 2,1L

  Säilivusaeg

  2 aastat

  Külmakindlus

  Ei ole külmakindel

  Hoiustamistingimused

  Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°С kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

  Tihedus

  1,5 kg/L

  Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi- või hoiustamistingimuste rikkumisest.

  parandada teksti
  Seotud tooted
  Kulu kalkulaator
  Töödeldav pindala:
  Тип поверхности